Analyse amendement 138

Zie Digitale burgerrechten > 'Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren'

Commissievoorstel:

- Artikel 8: hierin worden de doelstellingen van NRI’s bijgewerkt, met name wat betreft oudere gebruikers en gebruikers met sociale behoeften. Punt (g) heeft betrekking op de vrijheid van eindgebruikers in de informatiemaatschappij.

Commissie op 13-11-2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0697:FIN:NL:HTML

COM(2007) 697 definitief
(e) lid 4, onder g), wordt toegevoegd.
‘(g) toepassing van het beginsel dat eindgebruikers toegang zouden moeten hebben tot alle legitieme inhoud en deze zouden moeten kunnen verspreiden en alle legitieme toepassingen en/of diensten van hun keuze zouden moeten kunnen gebruiken.’

Toezending raad en Ep op 16-11-2007

Het EP kwam op 24-09-2008 met amendement 138 op de proppen om het criminaliseren van internetgebruikers (filesharing) te beperken:

(e bis)  Aan lid 4 wordt een letter g) bis toegevoegd:
"g bis) toepassing van het beginsel volgens welk er, zonder voorafgaande beslissing van de rechter geen enkele beperking aan de rechten en fundamentele vrijheden van de eindgebruikers dient te worden opgelegd, met name overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie over de vrijheid van meningsuiting en informatie, behalve wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt, waarbij de beslissing van de rechter nadien mag volgen.".

Commissie op 7-11-2008:

- Amendement 138 (plenair)
De Commissie gaat in principe akkoord met amendement 138 (plenair), dat een nuttige herhaling vormt van de beginselen die onafhankelijk van deze bepaling van toepassing zijn, en op grond waarvan de lidstaten moeten zorgen voor een eerlijk evenwicht tussen de diverse door de communautaire rechtsorde beschermde grondrechten, in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht op bescherming van eigendom, het recht op doeltreffend corrigerende maatregelen en het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

21-11-2008: Woordvoerder EZ liet in Webwereld http://webwereld.nl/articles/53643/heemskerk-zet-deur-open-voor--piratenaanpak--sarkozy.html weten:

Maar zijn wel andere goede redenen om personen zonder tussenkomst van de rechter offline te kunnen halen, zoals hackers, virusverspreiders, cybercriminelen, of niet-betalende abonnees. Die kunnen niet meer worden aangepakt als het amendement wordt aangenomen, stelt EZ.

De Europese Commissie is ook niet helemaal achterlijk dus de omschrijving van am. 138 in de tekst voor de raad kan gezien worden als juridisch juist. Daarbij dient ook bedacht te worden dat iedere ISP een contract met zijn klant heeft waardoor "hackers, virusverspreiders, cybercriminelen, of niet-betalende abonnees" contractrechterlijk afgesloten en desnoods verder aangepakt kunnen worden. Het afsluiten van gebruikers die zich niet aan de afspraken houden is immers geen beperking van "fundamentele rechten van eindgebruikers". Am. 138 verdient mogelijk niet de schoonheidsprijs maar het opgeven van burgerlijke vrijheden zoals EZ dat doet is veel erger, nee, ronduit absurd. In feite is het net zo absurd als dat de filmindustrie hun belangen via amendementen door de strot van Europarlementariërs durven te duwen, zie hiervoor de brief op http://www.laquadrature.net/files/note-sacd-paquet-telecom.doc. De raad is uiteindelijk tot een bedroevend resultaat gekomen, zie http://www.laquadrature.net/en/citizen-safeguards-striked-out-in-EU-council, "Citizen safeguards striked out in EU Council".

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie