attachment:akte_stichting_vrijschrift_tekst.txt of Doelstellingen

Attachment 'akte_stichting_vrijschrift_tekst.txt'

Download

  1 [stempel Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie]
  2 Zaaknummer: 5574
  3 OPRICHTING STICHTING 
  4 Vandaag , negentien september tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Thomas Jouke Houtsma, notaris in de gemeente Nijefurd, kantoorhoudende te Workum:
  5 1.	de heer Wiebertus Herman van der Worp, wonende te 8711 GR Workum, Trekwei 7, geboren te 's-Gravenhage op acht juli negentienhonderd een enzestig, zich legitimerende met rijbewijs nummer 3190091117;
  6 2.	de heer Job Baas, wonende te 8724 HS It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 23, geboren te Uithoorn op acht en twintig januari negentienhonderd zesenzestig, zich legitimerende met paspoort nummer ND6594390
  7 3.	de heer Hendrik Jelle de Boer, wonende te 8711 GR Workum, Trekwei 1, geboren te Workum op zestien augustus negentienhonderd vier en vijftig, zich legitimerende met identiteitskaart nummer IA4942078.
  8 De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
  9 Naam en Zetel
 10 Artikel 1
 11 1.	De Stichting draagt de naam: ''Stichting Vrijschrift.org''.
 12 2.	Zij heeft haar zetel te Workum in de gemeente Nijefurd.
 13 Doel
 14 Artikel 2
 15 De stichting heeft ten doel:
 16 a.	het bevorderen, het stimuleren, het beschermen van digitaal publiceerbare goederen met een niet eigendomsmatig karakter;
 17 b.	het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 18 De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
 19 a.	het realiseren van maatschappelijke bewustwording en het koesteren van de cultuur van ontwikkelen, publiek delen en gemeenschappelijk baat hebben daarvan;
 20 b.	het ter beschikking stellen van een digitale omgeving, die hindernisloos via het internet toegankelijk is, waarbinnen ontwikkeld, gecommuniceerd en gepubliceerd kan worden;
 21 c.	het voeren van eventuele juridische procedures om de doelstellingen te verwezenlijken.
 22 Geldmiddelen
 23 Artikel 3
 24 1.	Het vermogen van de stichting bestaat uit:
 25 a.	de voor haar diensten verkregen vergoeding;
 26 b.	de bijdragen van donateurs;
 27 c.	hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten;
 28 d.	alle andere verkrijgingen en baten.
 29 2.	Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen.
 30 Bestuur
 31 Artikel 4
 32 1.	Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 33 2.	Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 34 3.	Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
 35 4.	Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
 36 5.	Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 37 6.	De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 38 7.	Personen, die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 39 Bestuursvergaderingen
 40 Artikel 5
 41 1.	De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping bepaald.
 42 2.	Ieder jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
 43 3.	Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden. wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
 44 4.	De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 45 5.	De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 46 6.	Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 47 7.	De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
 48 8.	Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 49 Bestuursbesluiten
 50 Artikel 6
 51 1.	Het bestuur kan ter vergadering alleen dan de geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 52 Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 53 2.	Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 54 3.	Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 55 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 56 4.	Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
 57 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 58 5.	Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 59 6.	Bij stakingen van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 60 7.	In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
 61 Bestuursbevoegdheid
 62 Artikel 7
 63 1.	Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 64 2.	Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 65 3.	Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen.
 66 4.	Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
 67 Vertegenwoordiging
 68 Artikel 8
 69 1.	Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 70 2.	De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te zamen met de secretaris, of tezamen met de penningmeester.
 71 3.	Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 72 Einde bestuurslidmaatschap
 73 Artikel 9
 74 Het bestuurslidmaatschap ven een bestuurslid eindigt:
 75 a.	door zijn overlijden;
 76 b.	wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 77 c.	door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 78 d.	door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
 79 e.	door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek (wanbeheer of handelen in strijd met de wet of statuten).
 80 Boekjaar en jaarstukken
 81 Artikel 10
 82 1.	Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 83 2.	Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten - en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.
 84 Reglement
 85 Artikel 11
 86 1.	Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 87 2.	Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 88 3.	Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 89 4.	Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
 90 Statutenwijziging
 91 Artikel 12
 92 1.	Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestu ursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 93 2.	Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken , doch niet binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 94 3.	De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te ondertekenen.
 95 4.	De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen in het daarvoor bestemde Openbaar Register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 96 Ontbinding en vereffening
 97 Artikel 13
 98 1.	Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2 van toepassing.
 99 2.	De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 100 3.	Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
 101 4.	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 102 5.	Een overschot na vereffening (batig saldo) dient te worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de stichting of wordt uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling.
 103 6.	Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
 104 Slotbepalingen
 105 Artikel 13
 106 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 107 Artikel 14
 108 De eerste bestuursleden worden bij akte van oprichting benoemd.
 109 Slotverklaringen
 110 Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
 111 1.	Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
 112 de verschenen persoon sub 1. als voorzitter;
 113 de verschenen persoon sub 2. als secretaris/penningmeester;
 114 de verschenen persoon sub 3. als algemeen bestuurslid;
 115 2.	Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend drie.
 116 SLOT AKTE
 117 De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
 118 Deze akte is verleden te Workum op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
 119 De inhoud van deze akte aan hen opgegeven en toegelicht.
 120 De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
 121 Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
 122 (Volgt ondertekening) [stempel Mr. Th. J. Houtsma, notaris gemeente Nijefurd]
 123 Uitgegeven voor afschrift: [handtekening Mr. Th. J. Houtsma]

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.
 • [get | view] (2006-05-23 13:06:30, 1219.9 KB) [[attachment:akte_stichting_vrijschrift.org.odt]]
 • [get | view] (2006-05-23 13:10:28, 959.9 KB) [[attachment:akte_stichting_vrijschrift.org.pdf]]
 • [get | view] (2006-08-11 21:42:49, 18.5 KB) [[attachment:akte_stichting_vrijschrift_tekst.odt]]
 • [get | view] (2006-08-11 21:43:13, 75.6 KB) [[attachment:akte_stichting_vrijschrift_tekst.pdf]]
 • [get | view] (2006-08-11 21:43:21, 11.9 KB) [[attachment:akte_stichting_vrijschrift_tekst.txt]]
 All files | Selected Files: delete move to page

You are not allowed to attach a file to this page.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie