Motions050303

2005 03 03 Two Dutch Motions

Today, March 3th 2005, the Dutch parliament adopted two motions.

1 A motion by Arda Gerkens

"Verzoekt de regering, indien een andere lidstaat een B-item voor de richtlijn voor octrooiering van in computers geimplementeerde uitvindingen aanvraagt, deze lidstaat te steunen danwel geen bezwaar te maken."

"Requests the government that if another memberstate requests a B-item for the directive on CII, to support this member state or either make no objection".

If a country asks for a B-item, the LUX presidency may ask a vote to turn it back to an A-item. NL will not support that vote.

Vrijschrift congratulates Arda Gerkens with her second motion!

2 A motion by Fadime Örgü

"Verzoekt de regering de Commissie te verzoeken de ontwerprichtlijn voor octrooiering van in computers geïmplementeerde uitvindingen terug te trekken zodat de mogelijkheid ontstaat een verbod op triviale softwarepatenten integraal op te nemen in de nieuwe regeling voor gemeenschapsoctrooien, "

"Asks the government to ask the commission to *withdraw* the draft directive on computer implemented inventions to make place for the possibility to define a halt on trivial patents as integral part in the new directive for common EU-patents"

Verklaring Vrijschrift over motie-Örgü:

In het verleden heeft een meerderheid van partijen aangegeven dat er een richtlijn voor softwarepatenten moet komen, om het Europees Octrooi Bureau (EOB) tot de orde te roepen. De motie van vandaag geeft aan dat het trivialiteitsprobleem dat het octrooirecht teistert, vraagt om een herziening van het octrooirecht in brede zin. Dit is in lijn met de toezegging van de vorige staatssecretaris, dat eerst het trivialiteitsprobleem opgelost moet worden voordat er aan het patenteren van software kan worden gedacht.

De wilde motie van vandaag – intrekken van de richtlijn – maakt duidelijk dat het denken over patenteren van software niet uitgekristalliseerd is. Dat overnieuw beginnen geen slecht idee is wordt nu klaarblijkelijk ook door de VVD beseft.

Software als zodanig wordt in het Europees Octrooi Verdrag (EOV) van patentering uitgesloten. Eerst de trivialiteit oplossen, dan het patenteren van software regelen. Tot die tijd is het duidelijk dat het EOB een “criminele organisatie” is. Het verleent octrooien op software als zodanig, terwijl het EOV dat uitsluit. De redenering die het EOB gebruikt om te verklaren dat software als zodanig geen software als zodanig is, is tenslotte je reinste flauwekul.

Overigens maakt het oplossen van het trivialiteitsprobleem de weg niet vrij voor het patenteerbaar maken van software. Er zijn programma's waar tegen de 300 patenten op rusten. Dit aantal bijvoorbeeld halveren verhelpt het probleem niet. Software is te ideeënrijk voor patentering. In situaties als deze schaden patenten de innovatie.

Het gemeenschapsoctrooi staat bekend als een dood paard. Nu wordt het meest geanimeerde dossier er aan gekoppeld. Of dat voldoende is om dit dode paard tot leven te wekken, moge worden betwijfeld. Het valt te verwachten dat deze liaison in een scheiding gaat eindigen. De softwarepatenten richtlijn blijft niets bespaard. Nu ja, geen soap zonder mesalliances, zullen we maar zeggen.

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie