Project Gutenberg

Project Gutenberg is een van oorsprong Amerikaans project om zoveel mogelijk werken waar het auteursrecht niet langer meer op van toepassing is door middel van het internet te ontsluiten. Kort gezegd publiceert Project Gutenberg vrij distribueerbare boeken die veelal vrij zijn van auteursrechtelijke beperkingen. Door de verschillen in duur van het auteursrecht zijn er diverse landen organisaties actief om dit streven te ondersteunen. In de Verenigde Staten is dit de Gutenberg Foundation met zusterorganisaties in onder andere Canada en Australiƫ. De Stichting Vrijschrift beoogt een Europees bruggehoofd voor de Gutenberg Foundation te vormen.

Activiteiten

In 2004 heeft Vrijschrift in samenwerking met de Waag Society in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd waarbij o.a. Michael Hart, de iniatiefnemer van project Gutenberg een lezing heeft gegeven.

Overig

Voor wie de digitalisering van werken in het publieke domein wilt ondersteunen bevelen wij van harte de volgende initiatieven aan:

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie