Voorstellen Reglement

Voorstellen wijzigingen Reglement

Voorstellen voor reglement

Toelichtingen op statuten

Vergaderen

Vergaderen mag ruimer geinterpreteerd worden als fysieke ontmoetingen op een en dezelfde plaats. Elektronische omgevingen als IRC, maillijsten en teleconferencing zijn ook legitiem mits de autentiteit van de deelnemende bestuurders gewaarborgd is.

Bestuur, Artikel 4.6 en 4.7

Er is reeds langer onduidelijkheid over hoe deze artikelen kunnen, mogen en moeten toegepast worden. De inhoud:

Bestuur
Artikel 4
...
6.   De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7.   Personen, die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

Toelichting op Artikel 4.6, zin één

Art. 4.6, zin één: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voor hun rol als bestuurslid krijgen bestuursleden geen beloning in de strikte zin van het woord. Dit is kraakhelder, geen opname in het reglement.

Toelichting op Artikel 4.6, zin twee

Art. 4.6, zin twee: Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Deze omschrijving wordt ervaren als zowel te breed als te nauw en daarom is een nadere omschrijving wenselijk.

Opname in Reglement

Onkostenvergoedingen, vacatiegelden (vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen) en vergoedingen voor het verrichten van aanwijsbare werkzaamheden kunnen vergoed worden. Indien er sprake is van het verrichten van vergoede aanwijsbare werkzaamheden dan dient aan alle onderstaande eisen voldaan te zijn:

 • Er is een free-lance overeenkomst tussen de stichting en degenen die werkzaamheden gaan verrichten, waarin concreet ten minste de volgende zaken geregeld worden:
  • Een omschreven doel van de werkzaamheden met een concreet resultaat en een maximaal budget;
  • Overdracht van auteurs- en databankrechten onder afstand van persoonlijkheidsrechten, onder vrijwaring voor inbreuken op auteurs- en databankrechten van derden;
  • Vrijwaring van de stichting alsmede de overige bestuursleden van aanspraken ter zake van loonbelasting en sociale premies. De stichting is gemachtigd hiervoor inhoudingen te heffen ter borgstelling, die later uitgekeerd worden;
  • Het is verplicht een urenadministratie te voeren en die wekelijks of maandelijks ter hand gesteld wordt aan de overige bestuursleden, dat is ook een conditie om facturen te betalen;
  • Freelance-overeenkomsten kunnen alleen aangegaan worden door een unaniem besluit van het bestuur
 • Extra toezicht dient uitgevoerd te worden op de financiële afwikkeling door de overige bestuurders.
  • Werkzaamheden dienen gecontroleerd te worden op marktconforme tarieven

Toelichting op Artikel 4.7

Art. 4.7: Personen, die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

Bij een arbeidsverhouding is er sprake van een gezagsverhouding en dit verklaart grotendeels de gewenste uitsluiting van het bestuur. Dit is helder, geen aanvullende opname in Reglement.

Aanvullingen op en wijzigingen van statuten

Het doel is om eerst de aanvullingen en wijzigingen van de statuten in het reglement op te nemen om de frequentie van de veranderingen van statuten zo gering mogelijk te houden en daarnaast toch een door het reglement gerechtvaardigd handelen mogelijk te maken.

Doel, Artikel 2

De omschrijving is te beperkt en dient uitgebreid te worden. De huidige tekst is als volgt:

De stichting heeft ten doel:
a.  het bevorderen, het stimuleren, het beschermen van digitaal publiceerbare goederen met een niet eigendomsmatig karakter;
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a.  het realiseren van maatschappelijke bewustwording en het koesteren van de cultuur van ontwikkelen, publiek delen en gemeenschappelijk baat hebben daarvan;
b.  het ter beschikking stellen van een digitale omgeving, die hindernisloos via het internet toegankelijk is, waarbinnen ontwikkeld, gecommuniceerd en gepubliceerd kan worden;
c.  het voeren van eventuele juridische procedures om de doelstellingen te verwezenlijken.

2a bevat de foute benaming "niet eigendomsmatig karakter". Bedoeld wordt hiermee "vrij karakter" zoals de Free Software Foundation die hanteert en dan niet alleen voor software maar voor (digitale) informatie in de ruimste zin.

2a is niet volledig omdat het niet noemt "digitale rechten en vrijheden" alsmede "maatschappelijke aspecten van digitale informatie in de ruimste zin".

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie