Telecom-richtlijn dreigt internetters vogelvrij te verklaren

Deze brief is verzonden naar de Tweede Kamerleden

Geachte Tweede-Kamerleden,

Op woensdag 19 november staat tijdens de commissievergadering Economische Zaken de Europese telecom-richtlijn op de agenda. Uit Frankrijk bereikten me onlangs onrustwekkende geluiden. President Sarcozy heeft er namelijk persoonlijk bij Commissievoorzitter Barosso op aangedrongen de Franse wetgeving die het mogelijk maakt om internetaansluitingen af te sluiten zonder rechterlijk bevel ook in de telecom-richtlijn te verwerken [1].

Staatssecretaris Heemskerk stelt in de geannoteerde agenda van de commissievergadering [2] terecht vast dat een internetverbinding cruciaal is geworden in deze tijd. Het is in geen tijd een "digitale navelstreng" geworden die burgers zowel privé (contact met familie en vrienden, gezondheidszorg, belastingsaangifte) als professioneel (sollicitaties, tele-werken) met de hele samenleving verbindt. Het doorsnijden van die navelstreng zou bewaard moeten worden voor uiterste gevallen. Een dergelijke maatregel hoort bij justitie thuis, en niet bij allerhande belangenverenigingen.

Ik durf te hopen dat u -net als 88% van uw collega's in het Europees Parlement- er ook zo over denkt. Daarom wil ik u met aandrang vragen om amendement 138 (= kaderrichtlijn, artikel 8.4.ga, zie [3]) *niet* te verwijderen. Amendement 138 is van cruciaal belang voor de balans van de richtlijn.

Mensen buiten de rechter om van de buitenwereld afsluiten is uitermate verwerpelijk. Europa mag geen digitaal Guantanamo Bay worden, ik reken daarom op uw alertheid!

Met vriendelijke groeten, Dieter Van Uytvanck

PS: meer informatie over dit onderwerp kan u vinden op: http://www.openrightsgroup.org/wp-content/uploads/tele_pkg_analysis_v41.pdf

[1] http://www.ecrans.fr/IMG/pdf/Lettre_Barroso.pdf

[2] http://www.ez.nl/dsresource?objectid=160946&type=PDF

[3] tekst am. 138, naar http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0449+0+DOC+XML+V0//NL:

"toepassing van het beginsel volgens welk er, zonder voorafgaande beslissing van de rechter geen enkele beperking aan de rechten en fundamentele vrijheden van de eindgebruikers dient te worden opgelegd, met name overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie over de vrijheid van meningsuiting en informatie, behalve wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt, waarbij de beslissing van de rechter nadien mag volgen."

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie